Algemene voorwaarden

Laatste update: 5 augustus 2019

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor JB Legendary BV. Zij hebben voorrang op die van de opdrachtgever en behoudens andersluidend en welomschreven beding, doet de opdrachtgever afstand van zijn of haar algemene voorwaarden.

Laatste aanpassing: 5 augustus 2019

ARTIKEL 1. BEGRIPPEN
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1) Partijen: de Klant en JB Legendary BV
2) Klant: de partij die de Opdracht geeft.
3) JB Legendary BV
Rubensstraat 72
2850 Boom
BTW: BE0731.877.371
IBAN:  BE70 0018 6795 0925
BIC: GEBABEBB
4) Opdracht (c.q. Overeenkomst): overeenkomst van opdracht waarbij JB Legendary BV diensten verleent aan de klant.

ARTIKEL 2. Toepassingsgebied
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht die door JB Legendary BV wordt uitgevoerd. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken in de offerte.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de klant.

2.3 Ieder begin van uitvoering van een opdracht, zonder enig voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk bezwaar, geldt eveneens als aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 3. TWEE CORRECTIERONDES
(Dit artikel is enkel van toepassing bij webdesign en copywriting-opdrachten.) De opdrachtgever heeft recht op twee rondes voor herziening en/of correctie van elk design.

ARTIKEL 4. OVERDRACHT VAN INTELLECTUELE RECHTEN
JB Legendary BV behoudt het eigendom van alle opgeleverde werken tot de factuur volledig door de opdrachtgever betaald werd. Op dat moment draagt JB Legendary BV de integrale en onvoorwaardelijke intellectuele rechten op het afgeleverde product over aan de opdrachtgever. Die is geen extra vergoeding verschuldigd bij hergebruik, ook niet door derden, in hetzelfde medium of andere media.

ARTIKEL 5. VERTROUWELIJKHEID
JB Legendary BV verplicht zich tot geheimhouding van de opdrachtgever jegens derden, van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van het werk kennis genomen wordt. JB Legendary BV neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. Na het afwerken van de opdracht mag de naam gebruikt worden als portfolio-item.

ARTIKEL 6. INFORMATIEVERSCHAFFING DOOR DE KLANT
Artikel 6.1 De Klant is gehouden alle informatie die JB Legendary BV aangeeft nodig te hebben voor het correct en tijdig kunnen uitvoeren van de Opdracht en/of waarvan de Klant weet of behoort te weten dat JB Legendary BV de informatie nodig heeft voor het correct en tijdig kunnen uitvoeren van de Opdracht, ter beschikking te stellen in de vorm, in het veelvoud en op de wijze zoals door JB Legendary BV gewenst en bovendien zo tijdig dat JB Legendary BV de opdracht zonder vertraging kan uitvoeren.

Artikel 6.2. De Klant staat tegenover JB Legendary BV in voor de correctheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan JB Legendary BV ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze informatie via of van een derde afkomstig is. JB Legendary BV is niet gehouden de juistheid en volledigheid van de door de Klant verstrekte informatie te onderzoeken.

Artikel 6.3. Doen zich feiten of omstandigheden voor waarvan de Klant weet of behoort te weten dat zij voor de uitvoering van de opdracht van belang (kunnen) zijn, dan brengt de Klant JB Legendary BV daarvan onverwijld en volledig op de hoogte.

Artikel 6.4. Uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria ontstaan door het niet, niet-tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van gevraagde informatie, zijn voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 7. WEIGERING VAN EEN OPDRACHT
JB Legendary BV behoudt zich steeds het recht om een Opdracht te weigeren, zelfs wanneer deze reeds goedgekeurd is door beide partijen.

ARTIKEL 8. VRIJWARING DOOR DE OPDRACHTGEVER
De opdrachtgever heeft de plicht de geleverde diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart JB Legendary BV elke aansprakelijkheid, ook voor aanspraken door derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom, op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, met inbegrip van enige schade die hieruit voortvloeit.

ARTIKEL 9. FACTURATIE
Artikel 9.1. JB Legendary BV factureert bij oplevering van het finale werk. Als de correctieronde waarvan sprake in artikel 2, evenwel langer op zich laat wachten dan 15 dagen omwille van de opdrachtgever, heeft JB Legendary BV het recht om het volledige bedrag te factureren alvorens de correctieronde plaatsvond. Voor opdrachten die lopen over meer dan 30 dagen, heeft JB Legendary BV het recht om een maandelijkse factuur op te maken voor de geleverde prestaties. JB Legendary BV heeft het recht om iedere deellevering (levering van onderdelen van een samengestelde opdracht) afzonderlijk te factureren.

Artikel 9.2. Bij spoedopdrachten of kleine opdrachten zal JB Legendary BV een forfaitaire uurprijs aanrekenen. Het minimaal forfait bedrag voor 10 minuten bedraagt 12,5 euro exclusief BTW.

ARTIKEL 10. BETALING
Artikel 10.1. Elke factuur wordt als door de klant aanvaard beschouwd, indien de leverancier niet binnen de 8 dagen na verzending schriftelijk per aangetekende zending protest aantekent. Klachten zijn slechts mogelijk voorzover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, bewerkt of verwerkt, of op andere wijze daarover beschikt.

Artikel 10.2. Alle facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting.

Artikel 10.3. Iedere laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een contractuele fout volgens art. 1147 BW. In dat geval wordt het bedrag van de factuur zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12% met een minimum van 250 EUR. Bovendien zullen verwijlinteresten van 10% per maand aangerekend worden. Delen van maanden worden bij de berekening in aanmerking genomen als volle maanden. Vergoeding en interest zijn verschuldigd, ongeacht eventuele gerechtelijke intresten en kosten.

Artikel 10.4. Elke annulering van de Opdracht dient schriftelijk te gebeuren en is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door JB Legendary BV. Ingeval van annulering van de Opdracht door de Klant zowel vóór de aanvang van de Opdracht als wanneer reeds begonnen is aan de Opdracht, is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van dertig procent (30%) van de prijs van de Opdracht, met een minimum van tweehondervijftig Euro (€ 250,00), onverminderd het honorarium voor de reeds verrichte prestaties en gemaakte kosten. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 11.1. JB Legendary BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van hemzelf of zijn aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. JB Legendary BV zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van JB Legendary BV of een aangestelde.

Artikel 11.2. Indien een fout wordt gemaakt doordat de Klant aan JB Legendary BV onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is JB Legendary BV niet aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade.

Artikel 11.3 Inzake software geldt dat JB Legendary BV nooit aansprakelijk kan gesteld worden voor de werking van third party software of online services (Google, Facebook,…), noch voor de toepassing ervan. De hosting-diensten worden verstrekt door een derde partij, waarvoor JB Legendary BV niet aansprakelijk kan gesteld worden.

Artikel 11.4. De aansprakelijkheid van JB Legendary BV met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van JB Legendary BV. De totale aansprakelijkheid van JB Legendary BV zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan JB Legendary BV werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

Artikel 11.5. JB Legendary BV is niet aansprakelijk voor alle illegale of schadelijke activiteiten van de Klant dmv. eventuele opgeleverde webconcepten.

Artikel 11.6. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt JB Legendary BV geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

ARTIKEL 12. VERTALING
De Nederlandstalige tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

ARTIKEL 13. RECHTBANK VAN ANTWERPEN
De overeenkomst in al haar onderdelen valt onder het Belgische Recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.